<

PRIVACY

DHL International GmbH (hierna te noemen: ‘DHL’) wil je bedanken voor het bezoek aan onze website en voor je interesse in ons bedrijf en onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om je persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit welke informatie DHL verzamelt wanneer je onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken, gerelateerd aan een specifieke natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon waarvan de identiteit te achterhalen valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan je echte identiteit gekoppeld kunnen worden – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

DHL hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze website. Wanneer je onze website bezoekt, slaan onze webservers om veiligheidsredenen altijd tijdelijk de verbindingsgegevens van de computer op waarmee je onze website bezoekt, een lijst van de pagina’s die je binnen onze website bezoekt, de datum en duur van je bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar je vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij je deze details op vrijwillige basis verstrekt, bijv. als onderdeel van een registratie, het nakomen van een overeenkomst of een verzoek om informatie.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

DHL streeft naar bescherming en respecteert je privacy overeenkomstig de Deutsche Post DHL Data Privacy Policy en de Europese en Nederlandse wetgeving.

1. DHL verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om het werving- en selectieproces te kunnen uitvoeren. De gegevenscategorieën die worden verwerkt bevatten gegevens die je hebt verstrekt tijdens het sollicitatieproces (waardoor kandidaten met elkaar vergeleken kunnen worden en zo de meest geschikte kandidaat kan worden gekozen). Deze omvatten: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en andere gegevens die je hebt ingevuld op het sollicitatieformulier.

2. Aangaande de werving en indienstneming (waaronder eventueel de groep overschrijdende werving) kunnen de volgende gegevensverzameling en activiteitenverwerking plaatsvinden:

  • online en offline werving;
  • de sollicitatiedocumenten (inclusief – maar strikt afhankelijk van de specifieke functieomschrijving – gezondheidscertificaten en verklaringen);
  • interviews;
  • alle andere wervingsmiddelen met inbegrip van externe wervingsbureaus;
  • bij de controle van de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om DHL in staat te stellen te beoordelen of de sollicitant de betreffende baan kan uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van referenties en kwalificaties).

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van DHL en de sollicitant. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

3. DHL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens uitsluitend voor wervings-, selectie- en werkgelegenheidsdoeleinden.

DHL zal alle persoonsgegevens 12 maanden nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven waardoor DHL de gegevens die zijn verstrekt op het sollicitatieformulier kan behouden met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen. Tenzij je degene bent die zal worden aangenomen (werkgelegenheid).

DHL zal je persoonsgegevens niet nu of in de toekomst verkopen, overdragen of anderszins verspreiden, tenzij de wet dit vereist of als je hiermee expliciet akkoord gaat. Om te voldoen aan haar internationale juridische verplichtingen, doet DHL regelmatig geautomatiseerde screenings op het gebied van antiterreur en zwarte lijsten.

4. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om verwijdering van je persoonsgegevens uit de database van DHL verzoeken.
Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met: RC@dhl.com.

Indien je van mening bent dat DHL met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.