Privacyverklaring

Privacy

 

DHL International GmbH (hierna te noemen ‘DHL’) dankt u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens het gehele verwerkingsproces te beschermen.

 

Hieronder leggen wij uit welke informatie DHL verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken, gerelateerd aan een specifieke natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon waarvan de identiteit te achterhalen valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan uw echte identiteit gekoppeld kunnen worden – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

DHL hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze websites. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers om veiligheidsredenen altijd tijdelijk de verbindingsgegevens van de computer op waarmee u onze website bezoekt, een lijst van de pagina’s die u binnen onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar u vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze details op vrijwillige basis verstrekt, bijv. als onderdeel van een registratie, het nakomen van een overeenkomst of een verzoek om informatie.

Gebruik van Persoonsgegevens

DHL streeft naar bescherming en respecteert uw privacy overeenkomstig de Deutsche Post DHL Data Privacy Policy en de Europese en Nederlandse wetgeving.

  1. DHL verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om het werving- en selectieproces te kunnen uitvoeren. De gegevenscategorieën die worden verwerkt bevatten gegevens die u heeft verstrekt tijdens het sollicitatieproces (waardoor kandidaten met elkaar vergeleken kunnen worden en zo de meest geschikte werknemer kan worden gekozen). Deze omvatten: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en andere gegevens die u heeft ingevuld op het sollicitatieformulier.
  2. Aangaande de werving en indienstneming (waaronder eventueel de groep overschrijdende werving) kunnen de volgende gegevensverzameling en activiteitenverwerking plaatsvinden:
  • online en offline werving;
  • de sollicitatiedocumenten (inclusief – maar strikt afhankelijk van de specifieke functieomschrijving – gezondheidscertificaten en verklaringen);
  • interviews;
  • alle andere wervingsmiddelen met inbegrip van externe wervingsbureaus;
  • bij de controle van de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om DHL in staat te stellen te beoordelen of de sollicitant de betreffende baan kan uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van referenties en kwalificaties).

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van DHL en de sollicitant. Wanneer u uw sollicitatie instuurt, geeft u expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

  1. DHL verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend voor wervings-, selectie- en werkgelegenheidsdoeleinden.

DHL zal alle persoonsgegevens vier weken nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven waardoor DHL de gegevens verstrekt op het sollicitatieformulier kan behouden met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen, tenzij u degene bent die zal worden aangenomen (werkgelegenheid).

DHL zal uw persoonsgegevens niet nu of in de toekomst verkopen, overdragen of anderszins verspreiden, tenzij de wet dit vereist of als u hiermee expliciet akkoord gaat. Om te voldoen aan haar internationale juridische verplichtingen, doet DHL regelmatig geautomatiseerde screenings op het gebied van antiterreur en zwarte lijsten.

  1. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de database van DHL verzoeken.

Voor vragen of klachten kun je contact opnemen met: RC@dhl.com

Indien u van mening bent dat DHL met betrekking tot uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest